فراخوان جذب همکار


سوابق تحصیلی


سوابق شغلی
سه مورد از آخرین سوابق شغلی خود را به ترتیب زمان ذکر نمایید. اگر فاقد سابقه هستید چیزی ننویسید.

آشنایی با زبان های خارجی

انگلیسی:


مهارت های کامپیوتری و هنری


در صورتی که دوره های مرتبط با ICDL، گردشگری، هنری و ... را گذرانده اید می توانید اطلاعات آن را در زیر وارد کنید:

نحوه همکاری


آدرس و اطلاعات تماس

Price inquiry form

Persian Lotus company plans the medical services and tours individually. In order to get the exact price for your needs, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible to inform you about the exact details and the price.

Consulting form

Please leave us your contact information. We will contact you as soon as possible.