تور نیم روزه شهداد نوروزی

تور نیم روزه شهداد نوروز 1401

توضیحات تور

در این تور ساعت 12 از کرمان به سمت شهداد حرکت خواهیم کرد. محل دقیق حرکت بعد از ثبت نام با همراهان گرامی هماهنگ خواهد شد. بعد از حدود دو ساعت در شهر شهداد از آب انبار حاج محمد تقی بازدید خواهیم داشت و سپس برای بازدید از پارک نبکا و کلوت های شهداد، به سوی کویر رهسپار می شویم. بعد از غروب حدود ساعت 18 به سمت کرمان باز میگردیم. تور حدود ساعت 20 در کرمان خاتمه خواهد یافت.

بازدیدهای تور
خدمات تور

Price inquiry form

Persian Lotus company plans the medical services and tours individually. In order to get the exact price for your needs, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible to inform you about the exact details and the price.

Consulting form

Please leave us your contact information. We will contact you as soon as possible.